Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Smidstraat 7 te Katwijk

Datum: 11-01-2019
Categorie(ën): Ontwerpbeschikking (verlenen)

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 18 mei 2018 een aanvraag ontvangen van J. van Rijn Oud IJzer en Metaalhandel B.V. voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Smidstraat 7 te Katwijk.

Het betreft een verzoek om een veranderingsvergunning. De wijziging betreft het uitbreiden van een metaalhandel met het inzamelen,  snijden en demonteren van kabels, sorteren van metalen en verhandelen van kabels en metalen.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van maandag 14 januari 2019 tot en met maandag 25 februari 2019 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met maandag 25 februari 2019 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer E. Bartels via (071) 408 3301 of E.Bartels@odwh.nl.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.