Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Voorschoterweg 52a Valkenburg

Datum: 04-06-2020
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 10 april 2019 een aanvraag ontvangen van A.J. Jongeneel en Zonen Transport B.V. voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Voorschoterweg 52a, Valkenburg, gemeente Katwijk.
Het betreft een verzoek om een revisievergunning voor een gasdepot met o.a. een wasstraat en werkplaats.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. Momenteel hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 5 juni tot en met donderdag 16 juli 2020 op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met 23 april 2020 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de gemeente Katwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 408 3100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2019-005057.