Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wassenaarseweg 65 te Katwijk ZH

Datum: 12-04-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland is voornemens om de omgevingsvergunning van het LPG-tankstation SHELL Station Wassenaarseweg, Wassenaarseweg 65 te Katwijk aan den Rijn ambtshalve te wijzigen. Het betreft de oprichtingsvergunning van 16 januari 1990 met het kenmerk 1087/4mil.

De wijziging betreft het laten vervallen van de oude voorschriften en deze te vervangen door nieuwe voorschriften, waardoor de nadelige gevolgen voor het milieu beter worden voorkomen en/of beperkt.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 12 april 2019 tot en met donderdag 23 mei 2019 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met donderdag 23 mei 2019 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland: info@odwh.nl.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.