Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening De Horn Rijnsburg en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Datum: 25-01-2021
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerpbestemmingsplan 2e herziening De Horn van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpRBG2eherzDeHorn-on01 en het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarde, liggen met ingang van 29 januari 2021 tot en met 11 maart 2021 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan 2e Herziening De Horn betreft twee locaties. De ene locatie ligt naast Oegstgeesterweg 251. De andere locatie ligt in het Oegstgeesterkanaal en langs de Oegstgeesterweg nummer 295 (naast woonboot Oegstgeesterweg 293), kadastraal perceel RBG02C3011, RBG02C6164 en RBG02C4133.

Het bestemmingsplan 2e herziening De Horn is opgesteld om de verplaatsing van een woonboot mogelijk te maken en om een bouwvlak voor de bouw van een woning mogelijk te maken.

In het plangebied ligt geluidgevoelige bebouwing. Omdat geluid reducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het noodzakelijk om hogere grenswaarden voor de in dat plangebied geprojecteerde woningen vast te stellen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0537.bpRBG2eherzDeHorn-on01  

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde zijn ook te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer (071) 406 5146

Zienswijzen ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde
Tegen het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Katwijk.


U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.