Ontwerpbestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 1” en ontwerp omgevingsvergunning

Datum: 05-04-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerpbestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 1” van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATRnet1-on01, de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk, het uitvoeren van een werk (geen bouwwerk zijnde) of van werkzaamheden, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en een houtopstand te vellen of te doen vellen, liggen met ingang van 5 april 2019 tot en met 16 mei 2019 ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Op deze pagina staat de publicatie in eenvoudiger taalgebruik. De volledige publicatie staat in de Staatscourant.
•    Link naar publicatie in de Staatscourant.

Plangebied
Het plangebied omvat gedeeltelijk de Zeeweg vanaf de provinciale weg N206 tot aan het Miereweidepad en een gedeelte van de Koningin Julianalaan vanaf de rotonde Zeeweg tot aan de rotonde met de Industrieweg.
Dit ontwerpbestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 1” en de bijbehorende besluiten, maken een fietstunnel mogelijk en de aanpassingen aan de weg die nodig zijn voor de realisatie van R-net.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen. bpKATRnet1-on01

Als de directe link niet werkt, zoek dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl naar bestemmingsplan NL.IMRO.0537. bpKATRnet1-on01.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en bijbehorende stukken, liggen ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Toelichting en regels ontwerpbestemmingsplan inframaatregelen R-net deelproject 1 (pdf, 56 MB)
Ontwerp omgevingsvergunning (pdf, 21 MB)
Verbeelding ontwerpbestemmingsplan inframaatregelen R-net deelproject 1 (pdf, 817 kB)

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen door eenieder worden ingediend bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Afdeling Ruimte en Veiligheid, team Ruimte, telefoon (071) 406 5000.
Wij maken u erop attent dat beroep tegen het uiteindelijk vastgestelde bestemmingsplan slechts kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan en men belanghebbende is.

Zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door eenieder worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Afdeling Ruimte en Veiligheid, team Vergunningen, telefoon (071) 406 5000. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Beroepschrift
Om de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad van Katwijk op 6 december 2018 besloten om voor deelprojecten 1 tot en met 3 van R-net van de coördinatieregeling ex artikel 3.30, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Verder heeft de gemeenteraad op 6 december 2018 besloten de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Deelprojecten 1 t/m 3 R-net separaat te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Toepassing van de coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor samenhangende besluiten, in dit geval het voornoemde bestemmingsplan en de voornoemde omgevingsvergunning, gelijktijdig bekend te maken en ter inzage te leggen. Tegen alle besluiten staat vervolgens gecoördineerd en eenmalig beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.