Ontwerpbestemmingsplan “Tracébesluit A44”

Datum: 04-10-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerpbestemmingsplan “Tracébesluit A44” van de gemeente Katwijk ligt met ingang van 4-10-2019 tot en met 14-11-2019 ter inzage.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de A44, voor zover in Katwijk gelegen, Voorschoterweg nrs. 76, 81, 83 alsmede de percelen tussen deze huisnummers en de A44. Doel van dit bestemmingsplan is de gronden een bestemming te geven overeenkomstig het Tracébesluit zoals op 17 december 2014  door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl  met het nummer NL.IMRO.0537.bpTracebesluitA44-on01

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien:

besluit (pdf, 12,73 MB)
bijlage (pdf, 369 kB)

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Veiligheid via telefoonnummer (071) 406 5146.

Bij onderhavig ontwerpbestemmingsplan is de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen zeer beperkt. Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in een Tracébesluit kunnen, volgens artikel 13 van de Tracéwet, zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpbestemmingsplan.

Een deel van het bestemmingsplan valt echter buiten de grenzen van het Tracébesluit. Het betreft een perceel dat wijzigt van de bestemming “Wonen” naar de bestemming “Agrarisch” en daarmee bestemd is voor glastuinbouw. Omdat dit perceel buiten de grenzen van het Tracébesluit valt kunnen hiertegen wel zienswijzen worden ingediend.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.