Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute/Ir. G. Tjalmaweg (N206)

Datum: 19-11-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Op 10 december 2014 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld. Dit inpassingsplan heeft onder meer betrekking op het provinciale weggedeelte de Ir. G. Tjalmaweg (N206) bij Katwijk.

De uitvoeringsvergunningen die benodigd zijn voor de realisatie van het Provinciaal Inpassingsplan vallen binnen de werkingssfeer van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hieruit volgt dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen bevordert overeenkomstig de procedure van artikel 3.31 lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt genomen waartegen een ieder binnen 6 weken na de dag van de kennisgeving van het ontwerpbesluit een zienswijze kan indienen. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen op de website van de gemeente Katwijk: www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bekendmakingen/.

Zienswijze
In  uw  schriftelijke  zienswijze  vermeldt  u  de  gegevens  zoals  hierboven
omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit
dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met de vakafdeling. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken (telefoonnummer 071 406 5000).  

Beroep
Tegen het definitieve besluit staat alleen voor belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, alleen rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: digitaalloket.raadvanstate.nl

Het instellen van beroep tegen een besluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat. Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) digitaal middels deze website: digitaalloket.raadvanstate.nl.
Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.