Publicatie anterieure overeenkomst

Datum: 24-12-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten het planologisch toestaan voor het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit aan de Sijp te Katwijk op het perceel schuin tegenover Sijp 11 te Katwijk.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
Met ingang van 24 december 2020 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor ter inzage. U kunt daarvoor een afspraak maken met team Vergunningen (bereikbaar via 071-4065000). Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden
ingediend.