Ter visie legging ontwerp beleidsregels

Datum: 16-01-2020
Categorie(ën): Beleid

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ligt – in ontwerp – de “Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid” gedurende 6 weken, van 17 januari tot en met 27 februari 2020, ter inzage op het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen bij burgemeester en wethouders, bij voorkeur schriftelijk, binnen de genoemde termijn hun zienswijze over de ontwerp beleidsregels naar voren brengen.

Voor het realiseren van een bouw- of sloopproject is regelmatig een bouw- of sloopveiligheidsplan nodig. Het onderhavige beleid ziet op het beoordelen in welke gevallen er in het kader van de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden aanleiding is om te vragen om een bouw- of sloopveiligheidsplan en ook om hoe een dergelijk plan vervolgens moet worden beoordeeld.
Door samen met vele andere gemeenten dit beleid vast te stellen, creëren we een landelijk eenduidig beoordelingskader voor de gehele markt en dragen we gezamenlijk bij aan het versterken van het veiligheidsbewustzijn in Nederland.