Uitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, plandeel noord

Datum: 02-07-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Namens het college van Oegstgeest wijzen wij inwoners van Valkenburg (Buitenkant) erop dat per 2 juni 2020 gedurende 6 weken het vastgesteld uitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, plandeel noord’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.UPRhwZuid-VA01 ter inzage ligt. Het uitwerkingsplan is raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en kan als papierenversie bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekend maken van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest o.v.v. bezwaar uitwerkingsplan Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, plandeel noord. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekend maken van dit besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Een voorlopige voorziening kunt u aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Ook kunt u dit verzoek digitaal indienen bij de rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.