Valkenburgseweg 56 te Katwijk, beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Datum: 26-11-2019
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, verleend

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 27 november 2019 een omgevingsvergunning verleend aan Van Hulst Watersport voor een inrichting (milieu) gelegen aan Valkenburgseweg 56 te Katwijk.

Het betreft een verzoek om een oprichtingsvergunning voor een opslag van explosieve stoffen.

De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

In de Katwijksche Post hebben wij een advertentie geplaatst, waarin melding wordt gemaakt van de beschikking en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van vrijdag 29 november 2019 tot en met donderdag 9 januari 2020 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen. Dat doet u schriftelijk of digitaal binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500EH Den Haag, of bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.

Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500EH Den Haag.

Wij verzoeken u een afschrift daarvan toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl.

U kunt binnen 6 weken een beroep indienen tegen dit besluit.