Vastgesteld bestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21 - 35

Datum: 04-07-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21 – 35  van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpRBGnrdwkrweg2135-va01 ligt met ingang van 4 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het perceel gelegen tussen Noordwijkerweg 21 en nummer 35 in Rijnsburg.

Het bestemmingsplan 3 woningen Noordwijkerweg 21 – 35 is opgesteld om de bouw van maximaal 3 woningen mogelijk te maken op het perceel gelegen tussen Noordwijkerweg 21 en nummer 35 in Rijnsburg.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ro/bestemmingsplannen

Als de directe link niet werkt, zoek dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl naar bestemmingsplan NL.IMRO.0537. bpRBGnrdwkrweg2135-va01

Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende 5 juli t/m 16 augustus 2019 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
•    Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
•    Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
•    Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Digitaal indienen is ook mogelijk via digitaalloket.raadvanstate.nl . U moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).