Vastgesteld bestemmingsplan “Verlegging aardgastransportleidingen Rijnlandroute knooppunt 5 en 6”

Datum: 24-01-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het vastgestelde bestemmingsplan “Verlegging aardgastransportleidingen Rijnlandroute knooppunt 5 en6” van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpVLK5en6RLRoute-va01, ligt met ingang van 25 januari tot en met 7 maart 2019 ter inzage.

Plan
De Rijnlandroute is een nieuw te realiseren wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4. De route moet actuele knelpunten oplossen en de doorstroming in de regio garanderen. De realisatie van de Rijnlandroute vraagt om de verlegging van een aantal aardgastransportleidingen (knooppunt 5 en 6). De locaties waar deze verleggingen plaatsvinden, worden knooppunten genoemd.
In dit kader is N.V. Nederlandse Gasunie genoodzaakt twee aardgastransportleidingen te verleggen (verdiept aan te leggen).
 
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan betreft twee van de deeltracés voor aardgastransportleidingen met de korte naamgeving “knooppunt 5”, en “knooppunt 6”, respectievelijk met Gasunie-projectnummer I.013262 en I.013263. Knooppunt 5 betreft leidingsectie W-535-01-KR-015. Knooppunt 6 betreft leidingsectie W-535-18-KR-001.
Het beginpunt van de verlegging knooppunt 5 is gelegen ter hoogte van de Torenvlietse Watering; het eindpunt aan de westzijde van de N206 en van de inspectieweg langs vliegveld Valkenburg (Achterweg).

Het beginpunt van de verlegging knooppunt 6 is gelegen ter hoogte van de weg Valkenhorst en het eindpunt ligt langs de noordzijde van de Groote of Valkenburgsche Watering (Kooltuinweg).

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen

As de directe link niet werkt, zoek dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl naar bestemmingsplan NL.IMRO.0537. bpVLK5en6RLRouteva01

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpVLK5en6RLRoute-va01

Het bijbehorende pdf-bestand kunt u hier inzien:
bestemmingsplan (pdf, 45 MB)
 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende 26 januari t/m 8 maart 2019 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
•    Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
•    Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
•    Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Digitaal indienen is ook mogelijk via digitaalloket.raadvanstate.nl . U moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.