Verzoek vaststelling hogere waarden voor het geluid door het verkeer op de Noordwijkerweg, De hogere geluidswaarden gaat gelden voor een nieuwbouwwoning naast huisnummer 41 te Rijnsburg. De hogere geluidswaarden gaat gelden voor een nieuwbouwwoning naast

Datum: 02-08-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Om de omgevingsvergunning bouwen te kunnen verlenen moest eerst op grond van de Wet geluidhinder een hogere geluidswaarde voor de gevel van de nieuw te bouwen woning naast Noordwijkerweg 41 te Rijnsburg worden vastgesteld. Dat hogere waardenbesluit is nu genomen. Dit besluit is voor eenieder te raadplegen op www.katwijk.nl/bekendmakingen. Gedurende 6 weken na het begin van onderstaande inzage-beroepstermijn kan tegen dit hogere waardenbesluit een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 250o0 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
  • en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Hiervoor dient griffierecht te worden betaald.

Dit hogere waardenbesluit ligt gedurende de beroepstermijn ook voor eenieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Katwijk, Kon. Julianalaan 3 te Katwijk.
Voor meer informatie over dit hogere waardenbesluit kunt u contact opnemen met team Vergunningen via telefoonnummer 071 406 5000.