Voorbereidingsbesluit Kustwerk Katwijk 2020

Datum: 19-03-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 februari 2020 heeft verklaard dat een partiële herziening van een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gronden gelegen in Kustwerk Katwijk, zoals deze nader zijn aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, en heeft hiertoe een voorbereidingsbesluit genomen. Het betreft het strand vanaf de vloedlijn en het duingebied, minus het deel waar een natuurbestemming op ligt. De herijking van de bestaande planologische regelgeving is vooral gericht op de bebouwing op het strand. De boulevard valt niet onder de partiële herziening.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 20 maart 2020 in werking en heeft een werkingsduur van één jaar. Bovengenoemd besluit ligt vanaf 20 maart 2020 tot 1 mei 2020 voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk.
Het voorbereidingsbesluit is beschikbaar gesteld op:
ww.ruimtelijkeplannen.nl met als identificatiecode NL.IMRO.0537.vbKATKustwerk-va01

Rechtsbescherming
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.