Voornemen publiceren bestuursdwang van vaartuig en voertuig

Datum: 03-02-2021
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

Het volgende voertuig en vaartuig zijn aangetroffen:
Anemoonstraat te Katwijk aan de Rijn
Oegstgeesterweg (de Dijk) te Rijnsburg

Dit voertuig mag niet op deze locatie aanwezig zijn vanwege Artikel;  4:13, Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.
1.Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:
a.onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;
b.bromfietsen of motorvoertuigen of onderdelen daarvan;
c.kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel of;
d.mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.
1.Het is verboden op een door het college aangewezen plaats een bepaald voorwerp of bepaalde stof op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.
2.Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid nadere regels stellen.
3.Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door of krachtens de Wet ruimtelijke ordening of de Provinciale Verordening bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland.
Dit vaartuig mag niet op deze locatie aanwezig zijn vanwege Artikel 5:25, Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
1.Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.
2.Het college kan van het in lid 1 bepaalde ontheffing verlenen.
3.Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:
a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;
b.beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen en periode voor het innemen van een ligplaats.
4.Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Vaarwegenverordening Zuid-Holland van toepassing is.

Indien de eigenaren van dit voertuig en vaartuig deze niet verwijderd van de openbare (vaar)weg vóór 17 februari 2021, zal dit voertuig en/of vaartuig door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze publicatie kan worden aangemerkt als een zogenaamd voornemen om bestuursdwang toe te passen als bedoeld in artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Dit voornemen is op 27 januari 2021 tevens bekend gemaakt met een sticker op de betreffende voertuigen en vaartuigen. Hiermee is uitvoer gegeven aan artikel 5:24, derde lid Awb.

Als dit voertuig en/of vaartuig niet binnen de genoemde tijd van de openbare weg of uit openbaar water verwijderd worden zullen wij een definitief bestuursdwang besluit nemen. Dit betekent dat dit voertuig en/of vaartuig worden verwijderd en 13 weken worden opgeslagen in het gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kunnen eigenaren het voertuig en/of vaartuig ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zal het betreffende voertuig en/of vaartuig worden verkocht of vernietigd.