Voornemen publiceren bestuursdwang

Datum: 28-01-2021
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

De volgende voertuigen en vaartuigen zijn aangetroffen:

  • Twee aanhangwagens op de Blekerstraat te Katwijk
  • Drie boten aan de Katwijkerweg te Rijnsburg

Deze voertuigen mogen niet op deze locatie aanwezig zijn vanwege Artikel 5:6, Kampeermiddelen en andere voertuigen
Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  • langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te plaatsen of te hebben;
  • op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Deze vaartuigen mogen niet op deze locatie aanwezig zijn vanwege Artikel 5:25, Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

  1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor    een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.
  2.  Het college kan van het in lid 1 bepaalde ontheffing verlenen.
  3. Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:
  • nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;
  • beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen en periode voor het innemen van een ligplaats.

4. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer, het     Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Vaarwegenverordening Zuid-Holland van toepassing is.

Indien de eigenaren van deze voertuigen en vaartuigen deze niet verwijderen van de openbare weg vóór 10 februari 2021, zullen deze voertuigen en vaartuigen door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze publicatie kan worden aangemerkt als een zogenaamd voornemen om bestuursdwang toe te passen als bedoeld in artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Dit voornemen is op 27 januari 2021 tevens bekend gemaakt met een sticker op de betreffende voertuigen en vaartuigen. Hiermee is uitvoer gegeven aan artikel 5:24, derde lid Awb.

Als deze voertuigen en vaartuigen niet binnen de genoemde tijd van de openbare weg of uit openbaar water verwijderd worden zullen wij een definitief bestuursdwang besluit nemen. Dit betekent dat de voertuigen en vaartuigen worden verwijderd en 13 weken worden opgeslagen in het gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de voertuigen en vaartuigen ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende voertuigen en vaartuigen worden verkocht of vernietigd.