Wet bodembescherming - Cantineweg 19a (EWR-bedrijfsterrein) in Katwijk

Datum: 13-04-2021
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de Provincie Zuid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 39c (goedkeuring evaluatierapport) en artikel 39d (goedkeuring nazorgplan) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Dunea N.V. Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake de instemming met het ingediende evaluatierapport en nazorgplan voor de locatie Cantineweg 19a (EWR-bedrijfsterrein) in Katwijk, kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nummer 15733 (gedeeltelijk) De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA053700397.

Verkorte procedure
De melder heeft verzocht de behandeling volgens de verkorte procedure te laten verlopen. Wij hebben besloten dit verzoek te honoreren. De beschikking zal derhalve zonder voorafgaande ontwerpfase worden gepubliceerd.

Beschikking
Wij hebben besloten in te stemmen met het evaluatierapport en het nazorgplan.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 16 april 2021 tot en met 27 mei 2021 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Bezwaar
Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij Zuid-Holland, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst (071) 408 3100  of meldingwbb@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-025060.