Wet bodembescherming - Wassenaarseweg 75A in Katwijk

Datum: 11-06-2020
Categorie(ën): Milieu

Deze ontwerpbeschikking betreft een wijziging van een beschikking ingevolge artikel 29 juncto 37 van de Wet bodembescherming met betrekking tot de ernst en de risico's van het geval van bodemverontreiniging op de locatie Wassenaarseweg 75A in de gemeente Katwijk, kadastraal bekend Katwijk, sectie B, nummer 2116. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA053700838.

Ontwerpbeschikking
Wij zijn voornemens te besluiten dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet spoedeisend is.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 11 juni 2020 tot en met 23 juli 2020
in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Inspraak
Gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 23 juli 2020 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken aan de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD te Leiden. In principe kunnen alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst via (071) 4083 100 of meldingwbb@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-000340.