Wet geluidhinder

Datum: 07-01-2020
Categorie(ën): Milieu, Overige besluiten

Definitief besluit vaststelling hogere waarden geluid Visserijschool
Er is in het kader van de procedure omgevingsvergunning bouwen voor het project voormalige Visserijschool ook een definitief besluit genomen tot vaststelling van hogere waarden geluid.
Dit besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken op werkdagen gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Katwijk ter inzage.

Beroep
Tijdens de inzagetermijn van dit besluit staat beroep (zie betreffende kolom) tegen dit besluit open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
-    belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit hogere geluidswaarden
-    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen dit ontwerpbesluit.
Het beroepschrift moet u dan richten aan bovengenoemde Afdeling, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Digitaal indienen van beroep is ook mogelijk via www.raad van state.nl/digitaal loket. U moet hiervoor wel een elektronische handtekening (Digid) hebben.

Dit besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij naast het aantekenen van beroep tevens een verzoek wordt gedaan om schorsing van het besluit, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 107 van de Wet op de Raad van State). Een kopie van de zienswijze dient te zijn bijgesloten. Het besluit wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Dit schriftelijk verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Digitaal indienen van dit verzoek is mogelijk via www.raadvanstate.nl/digitaal loket.

Zowel voor het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om schorsing dan wel voorlopige voorziening moet griffierechten worden betaald. Voor meer informatie zie genoemde website.

AanleidingOmschrijving besluit
Stichting Dunavie wil in het gebouw van de vroegere Visserijschool aan de Sluisweg 98 in Katwijk aan Zee 11 woonappartementen realiseren. Ook is het plan om op het terrein bij dat gebouw 21 woon-appartementen te bouwen. In het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning bouwen moet daarom een hogere waardenprocedure geluid worden gevoerd.Het verkeer op de wegen Rijnmond en Binnensluis veroorzaakt op sommige gevels van een aantal van de te bouwen woonappartementen meer geluid dan wettelijk is toegestaan. Daarom is nu besloten tot het hogere geluidswaarden. Deze hogere waarden hebben geen gevolgen voor het geluid op de bestaande gevels van de inde omgeving gelegen bestaande woningen.